Tủ lạnh, Kiểu ngăn đá Ngăm Đá Trên - Văn Chiến Bắc Giang