Tủ lạnh, Loại tủ Ngăn Đá Trên - Văn Chiến Bắc Giang