Tủ lạnh, Loại tủ Ngăn Đông Dưới - Văn Chiến Bắc Giang