Tủ lạnh, Loại tủ Tủ Hai Cánh - Văn Chiến Bắc Giang